OBCHODNÉ PODMIENKY

Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho TV PRODUCTS, s.r.o.

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv.

 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.

 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho:

Obchodné meno: TV PRODUCTS, s.r.o.

reg.: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd.: Sro, vl. č.: 13103/L

Sídlo: Bottova 38/7, Žilina 010 01

IČO: 36400858

DIČ: 2020106396

IČ DPH: SK2020106396

email: internet@tvproducts.sk

tel.: 041/507 88 99

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom.

 2. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:

 1. Reklamácia v rámci záručnej doby

 2. Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.

Článok II

Prevzatie tovaru kupujúcim

 

 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

 2. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

 3. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 4. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch.

 

Článok III

Zodpovednosť za vady

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

 2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák.

 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov.

 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru,

 • používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,

 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,

 • prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Článok IV

Uplatnenie reklamácie

 

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu jednou z nasledovných možností:

 1. vyplnením reklamačného formulára a jeho zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou,

 2. spísaním reklamácie a zaslaním poštou na adresu sídla predávajúceho alebo elektronickou poštou.

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár, daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru a doklad o doručení (ďalej len „požadované doklady“).

 2. Kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje:

 • identifikácia kupujúceho,

 • číslo elektronickej objednávky, prípadne číslo faktúry,

 • popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny,

 • názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky,

 • dátum a podpis kupujúceho.

 1. Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, predávajúci vyzve kupujúceho, aby dodatočne doručil požadované doklady. V prípade, že aj táto výzva zostane bezúspešná, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie.

 2. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 4. Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa  predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.

 5. PODMIENKY PRE UPLATNENIE ZÁRUKY na bazény Bestway: Pri prvej reklamácii stačí zaslať reklamačný protokol (zadná strana faktúry - daňového dokladu), záruku výrobku Bestway - je súčasťou balenia bazénu, výstrižok časti bazéna s ventilom (časť s výrobným číslom) a fotodokumentáciu poškodenia. V prípade opakovanej reklamácie požadujeme spolu s reklamačným protokolom a zárukou výrobku Bestway zaslať celý výrobok. Pre čo najrýchlejšie vybavenie prípadnej reklamácie Vám odporúčame kontaktovať naše reklamačné oddelenie (tel.: 0907 107 717, e-mail: reklamacie@tvproducts.sk). Výmena sa týka iba poškodenej časti, nie celej súpravy. Obrázky pri bazénoch sú ilustračné.

 

Článok V

Nároky z uplatnenej reklamácie

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Článok VI

Vybavenie reklamácie

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie.Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 3. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.fitnessking.sk, pričom je chránený v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2016.

 

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková

Lanikova Group, s.r.o.

advokátska kancelária

 

Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková

Lanikova Group, s.r.o.

advokátska kancelária